• Z lotu ptaka
   • Widok budynków szkolnych
   • Stary budynek szkoły
   • Nowy budynek szkoły
   • Budynek przedszkola i świetlicy szkolnej
     • Szkolenie z programu "Przyjaciele Zippiego"

      17.05.2024

      W dniach 10-11 maja 2024r w naszej placówce zrealizowane zostało szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku 5-9 lat z programu „Przyjaciele Zippiego”. W szkoleniu wzięło udział 12 nauczycieli - nauczyciele przedszkola, świetlicy, klas I-III, nauczyciele wspomagający. Szkolenie dla realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego” zostało przeprowadzone przez trenerkę programu Panią Sabinę Musiał. Program rekomendowany jest przez Centrum Pozytywnej Edukacji oraz mieści się w ramach szeroko pojętej edukacji zdrowotnej, psychoedukacji i profilaktyki uzależnień, niwelowaniu różnic w edukacji emocjonalnej i społecznej małych dzieci. Dużym atutem programu jest fakt, że w jego realizację każdorazowo włączani są rodzice.

     • Powiatowy Turniej BRD

      09.05.2024

      W miniony wtorek 7 maja uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

      Do Giżycka pojechały dwie grupy, które reprezentowały szkołę w swoich kategoriach. Każdy uczestnik musiał wykazać się wiedzą teoretyczną, umiejętnością udzielania pierwszej pomocy oraz sprawność pokonywania toru przeszkód na rowerze. Miło nam usłyszeć, że starsza grupa, w składzie:

     • Konkurs plastyczny „Woda – źródłem życia”

      07.05.2024

      W kwietniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Woda – źródłem życia” zorganizowanym przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Przygotowanie prac poprzedziły zajęcia edukacyjne na temat znaczenia wody dla życia na Ziemi, przeprowadzone przez p. Izabelę Ćwik w klasie 4a,5b, 6a i w świetlicy. Szkołę w konkursie reprezentowali: Zuzanna Siestrzykowska, Igor Nowak, Zofia Stackiewicz, Hanna Stankiewicz, Lilianna Mazur, Paula Pawlun, Hanna Iwaniuk Alan Cimochowski, Amelia Dauksza, Elwira Tardejna, Roksana Kuształa, Nikola Walczak. 19 kwietnia Komisja z udziałem przedstawicielek WIOŚ w Giżycku rozstrzygnęła konkurs. Spośród 64 prac ze szkół z terenu działania MCEE plakat uczennicy klasy IIa Hanny Iwaniuk zdobył wyróżnienie. Gratulujemy!!! Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie.

     • "Myję ręce, bo wiem więcej"

      07.05.2024

      W dniu dzisiejszym uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach "Myję ręce, bo wiem więcej". Celem zajęć było pogłębianie świadomości, jak ważna jest prawidłowa higiena dłoni. Była to nauka połączona z zabawą. Wczesna edukacja dzieci na temat mycia rąk z pewnością przyczyni się między innymi do zapobiegania różnych chorób.

     • Konkurs Eko-Moda!

      27.04.2024

      Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie! Z radością informujemy, że konkurs Eko-Moda w klasach 1-3 przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania! Nasze kreatywne dzieci przeobraziły się w małych projektantów mody, tworząc niesamowite stroje z surowców wtórnych. To była prawdziwa uczta dla oczu i dowód na to, że moda może być zarówno piękna, jak i ekologiczna! Jury w składzie Pani Bożena Winiarz, Pani Aleksandra Karpińska i Pani Elżbieta Król stanęło przed trudnym zadaniem wyboru zwycięzców. Każdy strój był unikatowy i widać było ogromne zaangażowanie w każdym szwie i każdej pętelce. Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników za ich ciężką pracę i kreatywność. Wasze stroje były nie tylko piękne, ale także przekazały ważne przesłanie o znaczeniu recyklingu i dbałości o naszą planetę.Szczególne gratulacje dla wygranych! Bądźcie dumni z siebie, bo my jesteśmy z Was niesamowicie dumni!

     • Światowy Dzień Książki oraz Dzień Języka Angielskiego

      27.04.2024

      23 Kwietnia to Światowy Dzień Książki oraz Dzień Języka Angielskiego. Chcesz w szybki i przyjemny sposób nauczyć się angielskiego? Czytaj książki w tym języku! Dobra, wciągająca lektura sprawia, że gramatyka i słówka mocniej zapadają w pamięć, a nauka przestaje być przykrym obowiązkiem. Uczniowie klas I-VIII zapoznają się w tym tygodniu ze znaną na całym świecie serią książeczek Mr. Men i Mała Miss (Mr. Men and Little Miss), których autorem jest Roger Hargreaves. Są to książki z zabawnymi historyjkami i ponadczasowymi ilustracjami, które kochają dzieci w każdym wieku.

   • Nauczyciel Wychowania przedszkolnego

    • Wymiar godzin:
     25
     Początek pracy:
     15.11.2023
    • Uwagi:
     Nabór do pracy
     Stanowisko:
     nauczyciel wychowania przedszkolnego
     Miejsce pracy:
     Przedszkole Samorządowe w Rynie
     Termin składania dokumentów:
     2023-11-06 12:00
     ________________________________________
     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie
     Ogłasza nabór na wolne stanowisko:
     NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
     w Przedszkolu Samorządowym w Rynie
     1. Adres jednostki:
     Przedszkole Samorządowe w Rynie
     ul. Szkolna 8A
     11-520 Ryn
     2. Wymiar zatrudnienia: 1 etat
     3. Forma zatrudnienia: Zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela
     4. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
     a) Posiada obywatelstwo polskie,
     b) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
     c) Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
     d) Nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub skarbowe,
     e) Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
     f) Posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego: ukończone studia na kierunku dającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
     od nauczycieli (t.j.: Dz. U. 2020, poz. 1289);
     5. Wymagania dodatkowe:
     a) umiejętność obsługi komputera i znajomość MS Office;
     b) kwalifikacje do prowadzenia zajęć ruchowych, gimnastyki rozwojowej elementami gimnastyki korekcyjnej, wczesnego wspomagania rozwoju, muzykoterapii, logopedii, arteterapii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej lub innych
     z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
     c) kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji;
     d) zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią oraz poczucie odpowiedzialności;
     e) wysoka kultura osobista i komunikatywność;
     f) umiejętność pracy w zespole.
     6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
     a) tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju zgodnie z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego” (Zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Dz. U. z dnia 24 lutego 2017r. poz. 356);
     b) realizacja powierzonych zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych;
     c) wykonywania swoich obowiązków w czasie i miejscu określonym przez dyrektora przedszkola;
     d) współpraca z innymi pracownikami przedszkola;
     e) obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej;
     f) informowanie rodziców o postępach rozwoju dziecka;
     g) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
     h) zachowanie właściwej jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej dzięki planowaniu własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez udział i uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
     7. Wymagane dokumenty:
     a) List motywacyjny,
     b) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
     c) Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV + nr tel. kontaktowego),
     d) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykształcenie zawodowe i uprawnienia,
     e) Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,
     f) Kserokopie świadectw pracy,
     g) Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
     h) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
     z pełni praw publicznych,
     i) Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     j) Oświadczenie kandydata, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
     w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela prowadzonym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie (załącznik nr 1)
     7. Termin i miejsce składania dokumentów:
     Dokumenty należy dostarczyć:
     - osobiście do Sekretariatu lub
     - pocztą na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, ul. K. Szkolna 8A,
     11-520 Ryn,
     - elektronicznie na adres zsp@miastoryn.pl

     w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko – nauczyciel wychowania przedszkolnego” w terminie do 06. 11. 2023r do godziny 12.00.
     Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu lub będą niekompletne - nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób zostaną zniszczone komisyjnie.

     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

     Barbara Szulc
  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej
   • Sobota18.05.2024
  • Kalendarz

    brak danych
  • Media społecznościowe

  • liczba odwiedzin: 973787